Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Công chứng hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất do do công chứng viên soạn thảo - Tuyên Quang

Thông tin thủ tục hành chính Công chứng hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất do do công chứng viên soạn thảo - Tuyên Quang

Số hồ sơ: T-TQU-094931-TT
Cơ quan hành chính: Tuyên Quang
Lĩnh vực: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Công chứng số 1 - Sở Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Công chứng số 1 - Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính (Có yêu cầu ngoài trụ sở hoặc già yếu không đi lại được)
Thời hạn giải quyết: Không quá 03 ngày, đối với việc phức tạp không quá 10 ngày sau khi nhận đủ tài liệu
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Công chứng hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất do do công chứng viên soạn thảo
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng