Thủ tục hành chính: Công chứng hợp đồng mua bán, tặng cho tài sản, góp vốn bằng tài sản không phải bất động sản; thuê tài sản không phải là bất động sản - Hà Nội

Thông tin thủ tục hành chính Công chứng hợp đồng mua bán, tặng cho tài sản, góp vốn bằng tài sản không phải bất động sản; thuê tài sản không phải là bất động sản - Hà Nội

Số hồ sơ: T-HNO-BS464
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: • Phòng công chứng• Văn phòng công chứng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Người yêu cầu công chứng trực tiếp nộp hồ sơ tại trụ sở tổ chức hành nghề công chứng (Phòng công chứng hoặc văn phòng công chứng)
Chú ý: Đối với những trường hợp người yêu cầu công chứng là người già yếu không thể đi lại được; người đang bị tạm giữ, tạm giam, đang thi hành hình phạt tù hoặc có lý do chính đáng khác có thể yêu cầu công chứng viên thực hiện công chứng ngoài trụ sở của tổ chức
Thời hạn giải quyết: • Không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
• Trường hợp yêu cầu công chứng phức tạp thì thời hạn trên được kéo dài thêm không quá 10 ngày làm việc
Chú ý: Thời hạn trên không tính thời gian xác minh hoặc giám định ( nếu có)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản đã được công chứng theo quy định pháp luật; Trường hợp từ chối công chứng: có thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do gửi tới người yêu cầu công chứng
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng