Thủ tục hành chính: Công chứng hợp đồng hủy bỏ hợp đồng giao dịch - Đồng Nai

Thông tin thủ tục hành chính Công chứng hợp đồng hủy bỏ hợp đồng giao dịch - Đồng Nai

Số hồ sơ: T-DNA-034670-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Nai
Lĩnh vực: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Công chứng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Công chứng viên
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Công chứng
Cơ quan phối hợp (nếu có): không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: - Hồ sơ bình thường không quá hai ngày làm việc. - Hồ sơ phức tạp không quá mười ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Lời chứng công chứng viên
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng