Thủ tục hành chính: Công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất - Bến Tre

Thông tin thủ tục hành chính Công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất - Bến Tre

Số hồ sơ: T-BTR-203898-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Bến Tre
Lĩnh vực: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Công chứng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Công chứng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính; Ngoài Phòng công chứng
Thời hạn giải quyết: Giải quyết ngay trong buổi làm việc nếu hồ sơ đầy đủ theo quy đinh
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất đã được công chứng
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng