Thủ tục hành chính: Công chứng hợp đồng cho mượn, cho ở nhờ nhà ở - Bạc Liêu

Thông tin thủ tục hành chính Công chứng hợp đồng cho mượn, cho ở nhờ nhà ở - Bạc Liêu

Số hồ sơ: T-BLI-123561-TT
Cơ quan hành chính: Bạc Liêu
Lĩnh vực: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Công chứng số 01 - Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Công chứng số 01, Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; Đối với hợp đồng, giao dịch phức tạp thì thời hạn giải quyết không quá 10 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản công chứng
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng