Thủ tục hành chính: Công chứng hợp đồng bán đấu giá - Hà Nội

Thông tin thủ tục hành chính Công chứng hợp đồng bán đấu giá - Hà Nội

Số hồ sơ: T-HNO-BS465
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: - Công chứng viên hành nghề công chứng tại Phòng công chứng- Công chứng viên hành nghề công chứng tại Văn phòng công chứng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Thực hiện tại tổ chức hành nghề bán đấu giá/ tại phiên bán đấu giá tài sản
Thời hạn giải quyết: - Giải quyết ngay
- Trường hợp yêu cầu công chứng phức tạp thì thời hạn trên được kéo dài thêm không quá 10 ngày làm việc
Chú ý: Thời hạn trên không tính thời gian xác minh hoặc giám định ( nếu có)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản đã được công chứng theo quy định pháp luật
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng