Thủ tục hành chính: Công bố tuyến đưa vào khai thác - Vĩnh Phúc

Thông tin thủ tục hành chính Công bố tuyến đưa vào khai thác - Vĩnh Phúc

Số hồ sơ: T-VPH-254375-TT
Cơ quan hành chính: Vĩnh Phúc
Lĩnh vực: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc (đối với tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh) hoặc Tổng cục Đường bộ Việt Nam (đối với tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh)
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc hoặc Tổng cục Đường bộ Việt Nam
Cơ quan phối hợp (nếu có): Tổng cục Đường bộ Việt Nam
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng Quản lý vận tải và An toàn giao thông thuộc Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc
Thời hạn giải quyết: - Đối với tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng theo quy định
- Đối với tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh
+ 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Giao thông vận tải có văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ đề nghị của doanh nghiệp, hợp tác xã gửi Tổng cục Đường bộ Việt Nam để công bố tuyến
+ 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận văn bản đề nghị của Sở Giao thông vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam ra văn bản công bố tuyến
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản công bố đưa vào khai thác tuyến vận tải hành khách cố định
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng