Thủ tục hành chính: Công bố sản phẩm rau, quả, chè an toàn (Dựa trên kết quả đánh giá, giám sát của tổ chức chứng nhận) - Bắc Kạn

Thông tin

Số hồ sơ: T-BKA-093094-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Kạn
Lĩnh vực: Trồng trọt và bảo vệ thực vật, Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và PTNT
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và PTNT
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đựơc hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thông báo tiếp nhận bản công bố sản phẩm rau, quả, chè an toàn
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng