Thủ tục hành chính: Công bố phòng xét nghiệm đủ điều kiện thực hiện xét nghiệm sàng lọc HIV - Vĩnh Long

Thông tin thủ tục hành chính Công bố phòng xét nghiệm đủ điều kiện thực hiện xét nghiệm sàng lọc HIV - Vĩnh Long

Số hồ sơ: T-VLG-BS205
Cơ quan hành chính: Vĩnh Long
Lĩnh vực: Khám chữa bệnh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước:
- Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Sở Y tế tỉnh gửi cho cơ sở nộp hồ sơ giấy tiếp nhận hồ sơ theo mẫu quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư này;
- Sau 15 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên giấy tiếp nhận hồ sơ, nếu Sở Y tế tỉnh không có đề nghị sửa đổi, bổ sung thì cơ sở được phép triển khai hoạt động xét nghiệm HIV
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Phiếu tiếp nhận công bố phòng xét nghiệm đủ điều kiện thực hiện xét nghiệm sàng lọc HIV
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng