Thủ tục hành chính: Công bố luồng, tuyến đường thủy nội địa địa phương công bố lại hoặc không có dự án đầu tư - An Giang

Thông tin thủ tục hành chính Công bố luồng, tuyến đường thủy nội địa địa phương công bố lại hoặc không có dự án đầu tư - An Giang

Số hồ sơ: T-AGI-071351-TT
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực: Đường thủy
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính Văn bản thẩm định và Tờ trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng