Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Công bố lại cảng thủy nội địa trong trường hợp phân chia sáp nhập hoặc chuyển sở hữu cảng thủy nội địa, không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoàii - Quảng Ngãi

Thông tin thủ tục hành chính Công bố lại cảng thủy nội địa trong trường hợp phân chia sáp nhập hoặc chuyển sở hữu cảng thủy nội địa, không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoàii - Quảng Ngãi

Số hồ sơ: T-QNG-BS525
Cơ quan hành chính: Quảng Ngãi
Lĩnh vực: Đường thủy
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Vận tải và Pháp chế - Sở Giao thông vận tải.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp qua Văn thư/bộ phận một cửa của Sở Giao thông vận tải hoặc qua hệ thống bưu chính.
Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định công bố bến cảng thủy nội địa
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng