Thủ tục hành chính: Công bố hợp quy về giống vật nuôi - Cà Mau

Thông tin thủ tục hành chính Công bố hợp quy về giống vật nuôi - Cà Mau

Số hồ sơ: T-CMU-BS89
Cơ quan hành chính: Cà Mau
Lĩnh vực: Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Chăn nuôi, thú y
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kỹ thuật thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thông báo tiếp nhận bản công bố hợp quy
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng