Thủ tục hành chính: Công bố hợp quy, thực hiện lại công bố hợp quy cho các sản phẩm chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải công bố hợp quy - Bộ Thông tin và Truyền thông

Thông tin thủ tục hành chính Công bố hợp quy, thực hiện lại công bố hợp quy cho các sản phẩm chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải công bố hợp quy - Bộ Thông tin và Truyền thông

Số hồ sơ: B-BTT-228909-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Thông tin và Truyền thông
Lĩnh vực: Viễn thông – Internet
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Viễn thông
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Các Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận trực thuộc Cục Viễn thông – Bộ Thông tin và Truyền thông
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Sở Thông tin và Truyền thông, các Chi Cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thông báo tiếp nhận Bản công bố hợp quy
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng