Thủ tục hành chính: Công bố hợp quy đối với sản phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản - Phú Yên

Thông tin thủ tục hành chính Công bố hợp quy đối với sản phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản - Phú Yên

Số hồ sơ: T-PYE-BS283
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực: Nông nghiệp – Nông thôn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Phú Yên
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 1. Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu theo quy định: Trong thời gian 05 (năm) ngày làm việc, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Phú Yên thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân công bố về những điểm, nội dung chưa phù hợp để hoàn thiện và thực hiện việc đăng ký lại
2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định: Trong thời gian 07 (bảy) ngày làm việc, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Phú Yên thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân công bố hợp quy về việc tiếp nhận bản công bố theo mẫu quy định tại Phụ lục 15 ban hành kèm theo Thông tư số 55/2012/TT-BNNPTNT, ngày 31/10/2012 của Bộ Nông nghiệp và PTNT
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thông báo tiếp nhận công bố hợp quy
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng