Thủ tục hành chính: Công bố hợp quy cho các sản phẩm chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải công bố hợp quy - Bộ Thông tin và Truyền thông

Thông tin

Số hồ sơ: B-BTT-115584-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Thông tin và Truyền thông
Lĩnh vực: Viễn thông – Internet
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Quản lý chất lượng Công nghệ thông tin và truyền thông
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Giám đốc các trung tâm: Trung tâm chứng nhận, Trung tâm kiểm định và chứng nhân 2, Trung tâm kiểm định và chứng nhận 3
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm chứng nhận, Trung tâm kiểm định và chứng nhân 2, Trung tâm kiểm định và chứng nhận 3
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thông báo tiếp nhận Bản công bố hợp quy
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng