Thủ tục hành chính: Công bố hoạt động cảng thuỷ nội địa không tiếp nhận phương tiện thuỷ nước ngoài - Hà Nam

Thông tin thủ tục hành chính Công bố hoạt động cảng thuỷ nội địa không tiếp nhận phương tiện thuỷ nước ngoài - Hà Nam

Số hồ sơ: T-HNA-BS670
Cơ quan hành chính: Hà Nam
Lĩnh vực: Đường thủy
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải Hà Nam
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải Hà Nam
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định công bố
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng