Thủ tục hành chính: Chuyển vụ việc trợ giúp pháp lý cho Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước khác - Hải Phòng

Thông tin

Số hồ sơ: T-HPG-152250-TT
Cơ quan hành chính: Hải Phòng
Lĩnh vực: Trợ giúp pháp lý
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trung tâm trợ giúp pháp lý/Chi nhánh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh/thành phố khác
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Kể từ ngày nhận được Phiếu chuyển vụ việc kèm theo hồ sơ, Trung tâm có trách nhiệm thụ lý vụ việc và thông báo cho người được trợ giúp pháp lý biết
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Phiếu chuyển
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng