Thủ tục hành chính: Chuyển trường đối với học sinh tiểu học - Lâm Đồng

Thông tin thủ tục hành chính Chuyển trường đối với học sinh tiểu học - Lâm Đồng

Số hồ sơ: T-LDG-BS175
Cơ quan hành chính: Lâm Đồng
Lĩnh vực: Các cơ sở Giáo dục – đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trường Tiểu học nơi chuyển đi và trường Tiểu học nơi chuyển đến
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại trường
Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc. Chi tiết theo quy định tại mục 1 (nêu trên)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Tiếp nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng