Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-BS125
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày làm việc (Thời gian thực hiện không kể thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính).
+ Thời hạn tiếp nhận giải quyết lần 1: 03 ngày
● Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất: 03 ngày.
+ Thời hạn tiếp nhận giải quyết lần 2: 07 ngày.
+ Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện: 02 ngày (Trường hợp xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp thì không phải thực hiện 02 bước sau).
+ Phòng Tài nguyên và Môi trường: 02 ngày (Trường hợp phải cấp mới Giấy chứng nhận).
+ Ủy ban nhân dân cấp huyện: 03 ngày.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng