Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Chuyển nơi hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp - Hải Phòng

Thông tin thủ tục hành chính Chuyển nơi hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp - Hải Phòng

Số hồ sơ: T-HPG-147852-TT
Cơ quan hành chính: Hải Phòng
Lĩnh vực: Bảo hiểm xã hội
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Lao động Thương binh và xã hội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động Thương binh và xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Ngay sau khi tiếp nhận thông báo
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy giới thiệu và hồ sơ liên quan
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng