Thủ tục hành chính: Chuyển nhượng tên thương phẩm thuốc bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thông tin thủ tục hành chính Chuyển nhượng tên thương phẩm thuốc bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Số hồ sơ: B-BNN-239025-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lĩnh vực: Nông nghiệp – Nông thôn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Bảo vệ thực vật và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (đối với trường hợp chuyển nhượng tên thương phẩm thuốc bảo vệ thực vật đã có trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam)
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Bảo vệ thực vật
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: - 5 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ
- 10 ngày làm việc kể từ ngày Thông tư ký ban hành (đối với trường hợp chuyển nhượng tên thương phẩm thuốc bảo vệ thực vật đã có trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: - Giấy phép khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật, Giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật - Thời hạn có hiệu lực: 5 năm (theo thời hạn của giấy đã cấp)
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng