Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Chuyển nhượng quyền sử dụng đất - Bình Thuận

Thông tin thủ tục hành chính Chuyển nhượng quyền sử dụng đất - Bình Thuận

Số hồ sơ: T-BTN-004797-TT
Cơ quan hành chính: Bình Thuận
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Tài nguyên & Môi trường cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên & Môi trường cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Chi cục Thuế cấp huyện
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Nộp hồ sơ và trả kết quả Tổ Một cửa của Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc cấp xã
Thời hạn giải quyết: Không quá mười (10) ngày làm việc (không kể thời gian Người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: ghi rõ: Chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng