Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản - Trà Vinh

Thông tin thủ tục hành chính Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản - Trà Vinh

Số hồ sơ: T-TVH-BS186
Cơ quan hành chính: Trà Vinh
Lĩnh vực: Khoáng sản, địa chất
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Trà Vinh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Tối đa là 45 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng