Thủ tục hành chính: Chuyển nhượng dự án đầu tư - Hà Nam

Thông tin thủ tục hành chính Chuyển nhượng dự án đầu tư - Hà Nam

Số hồ sơ: T-HNA-270713-TT
Cơ quan hành chính: Hà Nam
Lĩnh vực: Đầu tư
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước
Thời hạn giải quyết: 09 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Tờ trình Uỷ ban nhân dân tỉnh
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng