Thủ tục hành chính: Chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền - Lâm Đồng

Thông tin thủ tục hành chính Chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền - Lâm Đồng

Số hồ sơ: T-LDG-272160-TT
Cơ quan hành chính: Lâm Đồng
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Không
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Xây dựng; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Cục thuế tỉnh; Sở Tài chính; Ủy ban nhân dân cấp huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện và các đơn vị có liên quan
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (đã đăng ký biến động)
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng