Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp mà không thuộc trường hợp “dồn điền đổi thửa”; chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp mà không thuộc trường hợp “dồn điền đổi thửa”; chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-BS121
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện.
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày làm việc (Thời gian thực hiện không kể thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính).
+ Thời gian tiếp nhận lần 1: 03 ngày
● Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất: 03 ngày
+ Thời gian tiếp nhận lần 2: 07 ngày
Sau khi người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính. Nộp chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính cho cán bộ tiếp nhận.
● Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất: 03 ngày (Trường hợp xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp)
● Phòng Tài nguyên và Môi trường: 02 ngày (Trường hợp phải cấp lại Giấy chứng nhận)
● Ủy ban nhân dân cấp huyện: 02 ngày.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng