Thủ tục hành chính: Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp giữa 2 hộ gia đình, cá nhân - Sơn La

Thông tin

Số hồ sơ: T-SLA-049219-TT
Cơ quan hành chính: Sơn La
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và môi ttrường, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng