Thủ tục hành chính: Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân (Dồn điền, đổi thửa hoặc giữa hai hộ với nhau) - Phú Yên

Thông tin thủ tục hành chính Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân (Dồn điền, đổi thửa hoặc giữa hai hộ với nhau) - Phú Yên

Số hồ sơ: T-PYE-BS166
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận địa chính xây dựng thuộc UBND xã, phường, thị trấn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng