Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp - Bình Thuận

Thông tin thủ tục hành chính Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp - Bình Thuận

Số hồ sơ: T-BTN-004819-TT
Cơ quan hành chính: Bình Thuận
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Nộp hồ sơ và trả kết quả Tổ Một cửa của Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc cấp xã
Thời hạn giải quyết: Không quá năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: ghi rõ: Chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng