Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên - Tiền Giang

Thông tin thủ tục hành chính Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên - Tiền Giang

Số hồ sơ: T-TGG-078890-TT
Cơ quan hành chính: Tiền Giang
Lĩnh vực: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Trưởng phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế tỉnh Tiền Giang
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng