Thủ tục hành chính: Chuyển đổi doanh nghiệp liên doanh và doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài có từ 2 chủ sở hữu trở lên thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Bạc Liêu

Thông tin thủ tục hành chính Chuyển đổi doanh nghiệp liên doanh và doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài có từ 2 chủ sở hữu trở lên thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Bạc Liêu

Số hồ sơ: T-BLI-115758-TT
Cơ quan hành chính: Bạc Liêu
Lĩnh vực: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung Tâm xúc tiến đầu tư - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu, Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng