Thủ tục hành chính: Chuyển đổi Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là Công ty Trách nhiệm hữu hạn thành Công ty cổ phần tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc - Bộ Khoa học và Công nghệ

Thông tin thủ tục hành chính Chuyển đổi Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là Công ty Trách nhiệm hữu hạn thành Công ty cổ phần tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc - Bộ Khoa học và Công nghệ

Số hồ sơ: B-BKC-088887-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Khoa học và Công nghệ
Lĩnh vực: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Bộ, ngành liên quan đến lĩnh vực đầu tư của dự án
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng