Thủ tục hành chính: Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập - Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tin thủ tục hành chính Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập - Bộ Giáo dục và Đào tạo

Số hồ sơ: B-BGD-050505-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Lĩnh vực: Giáo dục- đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các cơ quan có liên quan
Cách thức thực hiện: 30 ngày
Thời hạn giải quyết:
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng