Thủ tục hành chính: Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non công lập - Bắc Giang

Thông tin thủ tục hành chính Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non công lập - Bắc Giang

Số hồ sơ: T-BGI-242923-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực: Các cơ sở Giáo dục – đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Nội vụ, Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Phòng Giáo dục và Đào tạo
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng