Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Chuyển đổi áp dụng các phương pháp tính thuế giá trị gia tăng (GTGT) - Ninh Thuận

Thông tin thủ tục hành chính Chuyển đổi áp dụng các phương pháp tính thuế giá trị gia tăng (GTGT) - Ninh Thuận

Số hồ sơ: T-NTH-BS412
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực: Đăng ký thuế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thuế.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Trực tiếp tại trụ sở cơ quan Thuế: Chi cục Thuế.
- Gửi qua hệ thống bưu chính.
Thời hạn giải quyết: - Trường hợp người nộp thuế thuộc đối tượng tự nguyện áp dụng theo phương pháp khấu trừ, trong thời gian 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo về việc áp dụng phương pháp khấu trừ, cơ quan Thuế phải có văn bản thông báo cho doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở kinh doanh biết việc chấp thuận hay không chấp thuận về việc áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.
- Trường hợp còn lại không có quy định về thời hạn giải quyết.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản thông báo cho doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở kinh doanh biết việc chấp thuận hay không chấp thuận về việc áp dụng phương pháp khấu trừ thuế đối với trường hợp người nộp thuế thuộc đối tượng tự nguyện áp dụng theo phương pháp khấu trừ; Trường hợp còn lại không có quy định.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng