Thủ tục hành chính: Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch do Bộ Tư pháp ban hành

Thông tin thủ tục hành chính Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch do Bộ Tư pháp ban hành

Số hồ sơ: B-BTP-BS197
Cơ quan hành chính: Bộ Tư pháp
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp xã
Thời hạn giải quyết: Thời hạn thực hiện yêu cầu chứng thực phải được bảo đảm ngay trong ngày cơ quan, tổ chức tiếp nhận yêu cầu hoặc trong ngày làm việc tiếp theo, nếu tiếp nhận yêu cầu sau 15 giờ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Hợp đồng, giao dịch được chứng thực
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng