Thủ tục hành chính: Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản - Quảng Ngãi

Thông tin thủ tục hành chính Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản - Quảng Ngãi

Số hồ sơ: T-QNG-BS367
Cơ quan hành chính: Quảng Ngãi
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban Nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Ủy ban Nhân dân cấp xã
Thời hạn giải quyết: Không quá 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ yêu cầu chứng thực hoặc có thể kéo dài hơn theo thỏa thuận bằng văn bản với người yêu cầu chứng thực.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Văn bản từ chối nhận di sản được chứng thực
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng