Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở. - Trà Vinh

Thông tin thủ tục hành chính Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở. - Trà Vinh

Số hồ sơ: T-TVH-285254-TT
Cơ quan hành chính: Trà Vinh
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân cấp xã.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân cấp xã.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước
Thời hạn giải quyết: Không quá 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ yêu cầu chứng thực hoặc có thể kéo dài hơn theo thỏa thuận bằng văn bản với người yêu cầu chứng thực.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản khai nhận di sản được chứng thực
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng