Thủ tục hành chính: Chứng thực hợp đồng ủy quyền quản lý nhà ở - Lạng Sơn

Thông tin thủ tục hành chính Chứng thực hợp đồng ủy quyền quản lý nhà ở - Lạng Sơn

Số hồ sơ: T-LSN-148533-TT
Cơ quan hành chính: Lạng Sơn
Lĩnh vực: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân Huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Thực hiện và trả kết quả: - 03 ngày tính theo ngày làm việc (đối với hợp đồng đơn giản). - 10 ngày (đối với hợp đồng phức tạp). - 30 ngày (đối với hợp đồng đặc biệt phức tạp)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Bản chứng thực hợp đồng
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng