Thủ tục hành chính: Chứng thực hợp đồng thuê tài sản gắn liền đất - Tiền Giang

Thông tin thủ tục hành chính Chứng thực hợp đồng thuê tài sản gắn liền đất - Tiền Giang

Số hồ sơ: T-TGG-003743-TT
Cơ quan hành chính: Tiền Giang
Lĩnh vực: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc (nếu hồ sơ phức tạp không quá 03 ngày làm việc) kể từ khi nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Chứng thực
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng