Thủ tục hành chính: Chứng thực hợp đồng thuê nhà ở - Hải Dương

Thông tin thủ tục hành chính Chứng thực hợp đồng thuê nhà ở - Hải Dương

Số hồ sơ: T-HDU-088838-TT
Cơ quan hành chính: Hải Dương
Lĩnh vực: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Không quá 03 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chứng thực hợp đồng
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng