Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Chứng thực hợp đồng thế chấp nhà ở - Đồng Nai

Thông tin thủ tục hành chính Chứng thực hợp đồng thế chấp nhà ở - Đồng Nai

Số hồ sơ: T-DNA-137224-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Nai
Lĩnh vực: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Tư pháp
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không quá 01 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trường hợp cần xác minh thời gian kéo dài không quá 03 ngày)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chứng thực
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng