Thủ tục hành chính: Chứng thực hợp đồng tặng cho nhà thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân xã - Bình Phước

Thông tin

Số hồ sơ: T-BPC-048894-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chứng thực Hợp đồng tặng cho nhà thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân xã
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng