Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Chứng thực hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất - Hải Phòng

Thông tin thủ tục hành chính Chứng thực hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất - Hải Phòng

Số hồ sơ: T-HPG-144784-TT
Cơ quan hành chính: Hải Phòng
Lĩnh vực: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không quá 03 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tất cả
Kết quả thực hiện: Chứng thực hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng