Thủ tục hành chính: Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến động sản có giá trị dưới 50 triệu đồng - Gia Lai

Thông tin thủ tục hành chính Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến động sản có giá trị dưới 50 triệu đồng - Gia Lai

Số hồ sơ: T-GLA-133821-TT
Cơ quan hành chính: Gia Lai
Lĩnh vực: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi không có tổ chức hành nghề công chứng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Tư pháp
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
Thời hạn giải quyết: Không quá 03 ngày làm việc đối với hợp đồng đơn giản, không quá 10 ngày làm việc đối với hợp đồng phức tạp, không quá 30 ngày làm việc đối với hợp đồng đặc biệt phức tạp, kể từ ngày nhận được hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng