Thủ tục hành chính: Chứng thực hợp đồng đổi nhà ở (ở nông thôn) - Tiền Giang

Thông tin thủ tục hành chính Chứng thực hợp đồng đổi nhà ở (ở nông thôn) - Tiền Giang

Số hồ sơ: T-TGG-135659-TT
Cơ quan hành chính: Tiền Giang
Lĩnh vực: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ yêu cầu chứng thực, trường hợp hồ sơ phức tạp, cần xác minh làm rõ không quá 03 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Chứng thực
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng