Thủ tục hành chính: Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất; hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất - Hà Nam

Thông tin thủ tục hành chính Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất; hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất - Hà Nam

Số hồ sơ: T-HNA-096348-TT
Cơ quan hành chính: Hà Nam
Lĩnh vực: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong ngày. Trường hợp cần phải xác minh không quá 02 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Lời chứng
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng