Thủ tục hành chính: Chứng thực Hợp đồng cho thuê nhà ở đô thị - Thừa Thiên Huế

Thông tin thủ tục hành chính Chứng thực Hợp đồng cho thuê nhà ở đô thị - Thừa Thiên Huế

Số hồ sơ: T-TTH-079278-TT
Cơ quan hành chính: Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện/thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Trưởng Phòng Tư pháp huyện/thành phố
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp huyện/thành phố
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Sau 0,5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (đối với trường hợp phức tạp thì thời hạn chứng thực không quá 03 ngày làm việc)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Hợp đồng đã chứng thực
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng