Thủ tục hành chính: Chứng thực hơp đồng cho mượn, cho ở nhờ nhà ở đô thị - Thừa Thiên Huế

Thông tin thủ tục hành chính Chứng thực hơp đồng cho mượn, cho ở nhờ nhà ở đô thị - Thừa Thiên Huế

Số hồ sơ: T-TTH-079292-TT
Cơ quan hành chính: Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện/thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Trưởng Phòng Tư pháp huyện/thành phố
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp huyện/thành phố
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Giải quyết ngay trong ngày nếu đủ điều kiện; Trường hợp cần phái xác minh thì thời gian chứng thực không quá 03 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Hợp đồng đã chứng thực
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng