Thủ tục hành chính: Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt hoặc từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài - Thừa Thiên Huế

Thông tin thủ tục hành chính Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt hoặc từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài - Thừa Thiên Huế

Số hồ sơ: T-TTH-078314-TT
Cơ quan hành chính: Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trưởng Phòng Tư pháp huyện/thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp huyện/thành phố
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Chậm nhất sau 0,5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong trường hợp số lượng lớn, không quá 01 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Bản dịch đã chứng thực chữ ký của người dịch
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng